รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายก อบจ.สงขลา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการฯ

    2014-08-19 22:15:56
             วันนี้ (วันที่ 19 สิงหาคม 2557) นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  ณ สำนักงาน อบจ.สงขลา  เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ด้านยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557   พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องในพื้นที่จังหวัดสงขลา             ต่อจากนั้น นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสงขลา คณะกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา  เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา  ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 สำนักงาน อบจ.สงขลา