รองนายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร

    2014-08-18 16:38:27
                    วันนี้ (วันที่ 18 สิงหาคม 2557) นายธนกร  จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสงขลา ประจำปี 2557  ณ  ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา โดยมีกำนัน   สารวัตรกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอสิงหนคร เข้ารับการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง                    สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง และกลุ่มมวลชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา  ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสร้างบรรยากาศของความปรองดองให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารู้รัก และสามัคคี อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความผาสุกต่อไป