นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการการมีส่วนร่วมกับชุมชนของ มอ. ณ บ้านทางไท โฮมสเตย์

    2014-08-17 18:06:47
          วันนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2557) ณ บ้านทางไท โฮมสเตย์ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อหารือกับคณะกรรมการการมีส่วนร่วมกับชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในลุ่มทะเลสาบสงขลา รวมไปจนถึงการพัฒนาโฮมสเตย์บริเวณริมคลองบางกล่ำ และฟาร์มทะเลโคกเมือง ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน จนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้