รองนายก อบจ.สงขลา เปิดเวทีเสวนา “ ปฏิรูปท้องถิ่น...วาระคนสงขลา” ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า

    2014-08-10 11:06:50
          เมื่อวันที่ 9 ส.ค.57 ที่ผ่านมา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “ ปฏิรูปท้องถิ่น...วาระคนสงขลา ” ซึ่งสันนิบาตเทศบาลภาคใต้  อบจ.สงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นายศุภสัณห์  หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี  ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้  นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์  ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และอภิปราย  ร่วมด้วย   นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมเวทีเสวนา  ณ ห้องเก้าแสน โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่       สำหรับการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้นำ อปท.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปประเทศในระดับท้องถิ่น และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปในท้องถิ่นตามประเด็นต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทย (แผนโรดแมป) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งข้อคิดเห็นที่ได้จากเวทีเสวนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ อันจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง