นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการขับและควบคุมเครื่องจักรกล”

    2014-08-09 09:28:16
                เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557 หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการขับและควบคุมเครื่องจักรกล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ขับ และควบคุมเครื่องจักรกลของ อบจ.สงขลา  ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา   มีนางเครือวรรณ์   หนูชูไชย  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ  และในโอกาสเดียวกันนี้ทาง  อบจ.สงขลา ยังได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากกรมทางหลวง ซึ่งได้มาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการใช้งานเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ  รวมถึง การบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรกล