อบจ.สงขลา จัดประชุม (การปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางอำเภอหาดใหญ่

    2014-08-07 06:32:22
            เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา นายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายนิพนธ์  บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  เป็นประธานเปิดงาน และ นายสุรัตน์  ภัทรภูติ  ผอ.กองผังเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  รวมถึงผู้แทนหน่วยงานราชการ  กลุ่มผู้นำทางความคิด  ผู้มีส่วนได้เสีย  ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชน  เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา            ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของผู้บริหาร อบจ.สงขลา ที่ได้มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (AEC)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเมืองหลักที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า และบริการ  ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง   ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจร และการขนส่งที่เกิดจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวของ อ.หาดใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาการจราจรที่กำลังจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตในภาพรวมของจังหวัดสงขลา  อบจ.สงขลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแล และจัดทำบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้กองผังเมือง  ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม  ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางในพื้นที่ อ.หาดใหญ่    ซึ่งผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถนำมากำหนดรูปแบบในการดำเนินโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ ชุนชน ได้อย่างแท้จริง