นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างแนวคิดในการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์

    2014-07-30 19:51:08
                 วันนี้ (วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างแนวคิดในการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา กับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ CLC (Creative Lab Center) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา              สำหรับการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาให้มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์เพื่อนำมาต่อยอดฐานความรู้ในการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ที่มีความโดดเด่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์  อีกทั้งยังสามารถสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมไปจนถึงการสร้างตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับกันอย่างแพร่หลาย  อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น