อบจ.สงขลา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสร้างถนนเชื่อมสถานีขนส่ง

    2014-07-23 17:12:55
          วันนี้ (วันที่ 23 กรกฎาคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ผู้แทนจากสำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา ,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสร้างถนนเชื่อมสถานีขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา     ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดสงขลา ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ (ท่าสะอ้าน) เพื่อเป็นศูนย์รวม และเชื่อมต่อการขนส่งภายในจังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดแล้วเสร็จในปี 2558 แต่เนื่องจากช่องทางในการเข้าออกบริเวณสถานีขนส่งแห่งใหม่จะเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก  ได้แก่  ถนนติณสูลานนท์  ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้  ทาง อบจ.สงขลา  โดย  นายนิพนธ์   บุญญามณี  ในฐานะ นายก อบจ.สงขลา จึงได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว