บรรยากาศในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมมายเฮาส์

    2014-07-21 20:59:26
                บรรยากาศในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ (ร้านค้าออนไลน์ การทำตลาดออนไลน์) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมายฮาส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เป็นไปอย่างสนุกสนาน  โดยระหว่างการฝึกอบรมทางวิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมฝึกปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ