ประมวลภาพบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Adobe Captivate รุ่นที่ 2

    2014-07-21 20:12:38
           บรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร Microsoft Windows และการสร้างสื่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชี่ยน  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นโดย อบจ.สงขลา เป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน วิทยากรได้มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก