อบจ.สงขลา จัดโครงการอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานการพัสดุของ อปท.อย่างไรไม่ถูกดำเนินการทางอาญา ฯ

    2014-07-21 13:13:41
          วันนี้ (วันที่ 21 ก.ค.57) อบจ.สงขลา โดยฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย หลักสูตร การปฏิบัติงานการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร ไม่ถูกดำเนินการทางอาญา แพ่ง และคดีปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวเฉลียว จันทรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา       สำหรับโครงการอบรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -23 ก.ค.57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับในสังกัด อบจ.สงขลา ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัสดุ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากกรณีศึกษาคดีต่างๆที่มีการฟ้องร้อง การกระทำผิด การดำเนินคดี รวมไปจนถึงข้อทักท้วงจากหน่วยงานกำกับ และหน่วยตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการต่างๆทั้งโดยจงใจ หรือไม่จงใจ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง