อบจ.สงขลา จัดโครงการ อบจ.สัญจรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    2014-07-18 13:26:48
           เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายก อบจ.สงขลา ได้เปิดโครงการ อบจ.สัญจรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา        สำหรับโครงการ อบจ.สัญจรในครั้งนี้ นับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทาง อบจ.สงขลา ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะนำบริการที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทหน้าที่ของ อบจ.ให้ประชาชนได้รับทราบ        ทั้งนี้รูปแบบของการจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยช่วงเช้าเป็นการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำบริการครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ อาทิ  บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า-ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา , บริการให้ข้อมูลและคำปรึกษาทางด้านการเกษตร-เกษตรจังหวัดสงขลา , บริการให้ข้อมูลและคำปรึกษาทางด้านการประมง –ประมงจังหวัดสงขลา และ บริการตัดผมฟรี-วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา  ฯลฯ ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกันกับพี่น้องท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล รวมไปจนถึง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้มีการพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม       ส่วนช่วงเย็น และช่วงค่ำ เป็นการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความร่วมมือ ความรัก ความผูกพัน และความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปจนถึงประชาชนในพื้นที่ โดยช่วงเย็นเป็นการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง อบจ.สงขลา กับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต่อมาช่วงค่ำ เป็นการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที โดยพบกับ การแสดงโนรา “ไข่เหลี้ยม” วิเชียร ศรชัย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ณ ตลาดโก้งโค้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา