นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการพัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา หลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการสาธารณะ

    2014-07-15 21:33:34
          วันนี้ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2557)  อบจ.สงขลา โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา ประจำปี 2557 หลักสูตร การเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ” ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 สำนักงาน อบจ.สงขลา      สำหรับการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านการให้บริการสาธารณะให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองกิจการขนส่ง (แพขนานยนต์) ควบคู่กับการยกระดับในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานเพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้ที่มารับบริการ