อบจ.สงขลา มอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรให้แก่ อสม.เชี่ยวชาญ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา

    2014-07-02 11:52:29
              เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมกรีนเวิด์ล พาเลซ สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.เชี่ยวชาญ  ประจำปี  2557  เพื่อเปิดโอกาสให้ อสม.ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ร่วมกันเในการเสริมสร้างพลังการสร้างสุขภาพให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม  โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายอัฐชัย พรหมมณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นผู้กล่าวรายงาน           จากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ได้ให้เกียรติมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม.เชี่ยวชาญทุกคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม.ในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา