รองนายก อบจ.สงขลา ออกรายการพิราบคาบข่าว

    2018-05-15 15:22:31
    วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมรายการพิราบคาบข่าว และร่วมจัดกิจกรรมการจัดทำความร่วมมือสร้างเครือข่าย On Air , On Line และ On Ground โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ให้ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางของประชารัฐที่ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า