ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561

    2018-05-15 15:23:53
    วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561 กิจกรรมลำดับที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส ห่างไกลโรค ปี 2561) คุณภาพชีวิตที่ดีคือการที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใยทุกเพศทุกวัย แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมส่งผลต่อวิถีชีวิตและก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง บริโภคยาสูบและดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียดซึ่งหากไม่สามารถหยุดพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความเครียด เป็นต้น การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม เช่น การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายที่เพียงพอ พักผ่อนลดความตึงเครียด เป็นต้น เพื่อลดการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะเป็นองค์กรสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เล็งเห็นความสำคัญด้านการรณรงค์และป้องกันโรค จึงได้จัดทำโครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส ห่างไกลโรค ปี 2561 ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนและแกนนำสุขภาพ ให้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี และสามารถขยายผลสู่ชุมชนต่อไปได้