อบจ.สงขลา รับการตรวจ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2556

    2014-06-23 18:25:51
             วันนี้ (วันที่ 23 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา คณะผู้บริหารฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด  ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆในสังกัด อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามเกณฑ์การประเมินต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ด้านประสิทธิผลการพัฒนาตามแผน อปท. ,ด้านคุณภาพการให้บริการ ,ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ฯ(โบนัส) ในปีถัดไป