อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

    2018-05-15 15:25:15
    วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 103 คน มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับการทุจริตและคอรัปชั่น ณ ห้องประชุม ศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา