อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา

    2014-06-15 13:01:41
        วันนี้ (วันที่ 15 มิ.ย. 57) คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.สงขลา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา เนื่องในโอกาสเขาพบ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เพื่อรับทราบแนวนโยบายในการดำเนินงานของผู้บริหาร อบจ.สงขลา  และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (Science Math Ability: SMA) ของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมป์ฯ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 สำนักงาน อบจ.สงขลา