พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนตำบลเขารูปช้าง

    2014-06-14 12:58:34
            เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 57 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายจักรกฤษณ์ กำเนิดติลณ์กุลธร  ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ผู้แทนจากห้างเทสโก้โลตัส และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนตำบลเขารูปช้าง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนบทบาทการทำงาน กลไกการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ภายใต้กรอบแนวคิด  "เด็กดี เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"             และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ร่วมเปิดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"  โดยมี สมาชิกเครือข่ายแกนนำป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สมาชิกเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ทม.เขารูปช้าง ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก