อบจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในคลองพลเอกอาทิตย์ฯ

    2014-06-14 12:26:53
         เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  พร้อมด้วย คณะทำงานของสำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ซึ่งเป็นคลองชลประทานที่มีพื้นที่ครอบคลุมในพื้นที่ 4 ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย  อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถสูบน้ำจากคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก นำไปใช้ในด้านการเพาะปลูกบริเวณสองฝั่งคลองอย่างเพียงพอตลอดปี ทั้งนาข้าว ปาล์มน้ำมัน และพืชผักสวนครัว