นายก อบจ.สงขลา ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และร่างแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สงขลา

    2014-06-12 20:56:36
              วันนี้ (วันที่ 12 มิถุนายน 2557) ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ขั้น 4 สำนักงาน อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562)  และ ร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) โดยมี คณะอนุกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษาของ อบจ.สงขลา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง