อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย LA21 ภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “ลดขยะ อนุรักษ์ทะเล”

    2014-06-11 18:07:33
             วันนี้ (วันที่ 11 มิถุนายน 2557) ณ ศาลาไทย บริเวณชายหาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย LA21 ภาคใต้ ภายใต้แนวคิด  “ ลดขยะ  อนุรักษ์ทะเล ”  โดยมี นายรามเนตร  ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ประธานคณะกรรมการเครือข่าย LA21 ภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ         สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านวิชาการ และการดำเนินงานในรูปแบบการพึ่งพาช่วยเหลือกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม           โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรรมที่เป็นการจุดประกายทางความคิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน อาทิ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น แนวทางการลดปริมาณขยะ และ แนวทางการอนุรักษ์ทะเล นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชนจากผู้แทนสมาคมรักษ์ทะเลไทย ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก