บรรยากาศในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 10

    2014-06-10 21:14:34
            บรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 10 ณ โรงแรมมายเฮาส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2557 เป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน วิทยากรมีการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการฝึกอบรมของหลักสูตรดังกล่าว ครูใหญ่สุรินทร์ นุ่นแก้ว (ไทยคอม) ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ