นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานฯ

    2014-06-10 19:35:01
            เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 สำนักงาน อบจ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน อบจ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา          สำหรับการศึกษาดูงานของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ในครั้งนี้ เป็นการเดินทางมาศึกษาดูงานในเรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ อบจ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปจนถึง ภาพรวมของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คดีปกครองต่างๆ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ วรรณตุง ผอ.กองแผนและงบประมาณ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานฯ