เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการคมนาคมเพื่อเตรียมปรับปรุงถนนและบุกเบิกเส้นทางใหม่

    2014-05-22 09:30:23
       ในช่วงระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2557 นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการคมนาคม พร้อมทั้งความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหาด้านต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน ,ตำบลท่าม่วง ,เทศบาลตำบลลำไพล และเทศบาลตำบลน้ำน้อย เพื่อเตรียมปรับปรุงถนน และบุกเบิกเส้นทางใหม่ให้มีความเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไป-มาที่สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น สอดรับกับนโยบายของผู้บริหาร อบจ.สงขลา ที่ได้มุ่งเน้นความสำคัญกับการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการจราจร