บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศฯ

    2014-05-21 16:11:28
          บรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา (โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยานุสรณ์) ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะต่างๆตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีสัมฤทธิผล       นอกจากนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยังได้เร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ร่มรื่น สวยงาม มีศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และการพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนฯที่ว่าด้วย มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านกีฬา พัฒนาการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำกีฬาสู่ประชาคมอาเซียน