นายก อบจ.สงขลา ร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหา และช่องทางการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไข่เป็ดในท้องตลาด

    2014-05-16 21:21:36
         เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน อบจ.สงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับ นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา และคณะฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการทำตลาดของไข่เป็ดเพื่อป้อนให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าไข่เป็ดในท้องตลาดของจังหวัดสงขลา ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในแง่ของการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น