รองนายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ รุ่นที่ 4

    2014-05-16 12:33:29
            วันนี้ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2557) ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ รุ่นที่ 4 ร่วมด้วย นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจสงขลาโดยบรรยากาศในวันนี้มี อสม.ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของ อสม.ที่ได้รับคัดเลือกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จำนวน 6 รุ่น) ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ อสม.ได้ทบทวนบทบาท และภารกิจของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีความต่อเนื่อง