นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมชมบรรยากาศในการย้ายเข้าที่พักของนักเรียนโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์

    2014-05-13 09:40:19
                   เมื่อค่ำวานนี้ (วันที่ 12 พฤษภาคม 2557) เวลา 21.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้มาตรวจเยี่ยม และเยี่ยมชมบรรยากาศในการย้ายเข้าที่พักของนักเรียนโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และที่พักชั่วคราวให้กับนักเรียนของโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ โดยมีผู้ควบคุมดูแล และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับกันอย่างพร้อมเพรียง                สำหรับโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่สังกัดอยู่ภายใต้ อบจ.สงขลา ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรงศึกษาธิการ ควบคู่กับหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านกีฬา โดยเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ (กิน - นอน)  มีการเน้นการดูแลสุขภาพของนักเรียนตามหลักโภชนาการ  พร้อมทั้งมีการให้บริการอาหาร และอาหารเสริม (นม) ฟรี แก่นักเรียนครบทั้ง 3 มื้อ