นายก อบจ.สงขลา ประธานในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานของกองกิจการขนส่ง

    2018-05-21 10:02:53
    18 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานของกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อหาข้อสรุปและนำไปพัฒนาปรับใช้ในการให้บริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ โดยมีผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และพนักงานกองกิจการขนส่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานกองกิจการขนส่ง ท่าแพขนานยนต์ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับทราบถึงหลักการ กฏเกณฑ์ และขั้นตอนต่างๆของทางราชการ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานได้ทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ในการมาปฏิบัติของราชการ การพักของพนักงานที่เป็นกะ จนถึงการแต่งกาย พร้อมทั้งรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของกองกิจการขนส่ง และการทักท้วงจาก สตง. เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จากนั้น นายก อบจ.สงขลา ได้มอบเสื้อสำหรับใช้ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กองกิจการขนส่ง (แพขนานยนต์) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้บริการ