นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดเทอม

    2014-05-02 07:46:07
         วานนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 57) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ (โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา) ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ความสะอาดของห้องเรียน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดเทอมใหญ่ในปีการศึกษา 2557      สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ ในปีการศึกษา 2557 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาออกไปสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด      นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร อาทิ สาขาวิชาพืชศาสตร์ , สาขาวิชาการประมง , สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร , สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นต้น