อบจ.สงขลา ร่วมกับสมาคมประมงพื้นบ้าน อำเภอสิงหนคร จัดกิจกรรมวางซั้งกอ เพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเล

    2014-05-01 21:09:55
           วันนี้ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีวางซั้งกอ(บ้านปลา) บริเวณ หมู่ที่1 บ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สมาชิกสมาคมประมงพื้นบ้าน อ.สิงหนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้         ด้วยปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้ถูกทำลายไปมาก ทำให้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลมีจำนวนลดน้อยลง อบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายปริมาณสัตว์น้ำ และสัตว์ทะเลอื่นๆ จึงได้ร่วมกับสมาคมประมงพื้นบ้าน อ.สิงหนคร โดยการนำซั้งกอ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีตไปวางเป็นกลุ่มไว้ในทะเล เพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัย และแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็กให้มีโอกาสได้เจริญเติบโต และขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ทำให้ปริมาณสัตว์ทะเลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมประชาชนที่มีอาชีพประมงให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน และเป็นมรดกของชาติสืบไป