นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการประชุมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลโตนด "สงขลา ตาลล้านต้น" ครั้งที่ 5

    2014-04-30 21:29:52
        วันนี้ (วันที่ 30 เมษายน 2557) ที่ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลโตนด "สงขลา ตาลล้านต้น" ครั้งที่ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบจ. ,หัวหน้าส่วนราชการ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสทิงพระ , ที่ปรึกษาอธิบดีด้านองค์กรสัมพันธ์ มอ. และ ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ CLC (Creative Lab Center) สำนักวิจัยและพัฒนา มอ. ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง      สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว ทาง อบจ.สงขลา ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อที่จะร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อจะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น อันจะส่งผลให้ชุมชนได้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง