นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ รุ่นที่ 2

    2014-04-30 12:54:00
           วันนี้ (วันที่ 30 เมษายน 2557) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ รุ่นที่ 2 โดยบรรยากาศในวันนี้มี อสม.ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอสิงหนคร อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอนาหม่อม เข้าร่วมประชุมกันอย่างเนืองแน่น       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม.ที่ได้รับคัดเลือกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จำนวน 6 รุ่น) ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ อสม.ได้ทบทวนบทบาท และภารกิจของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีความต่อเนื่อง