รองนายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกร และแผนพัฒนาเกษตรกรรม จ.สงขลา ในพื้นที่โซนที่ 2

    2014-04-22 18:56:48
                    วันนี้ (วันที่ 22 เมษายน 2557) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกร และแผนพัฒนาเกษตรกรรม จังหวัดสงขลา โดยในวันนี้มีเกษตรกรในพื้นที่โซนที่ 2 (เมือง) ประกอบด้วย อำเภอเมือง,อำเภอหาดใหญ่,อำเภอนาหม่อม และอำเภอสะเดา เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง                 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกืดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา และ อบจ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเกษตรกรในเรื่องบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาระดับพื้นที่จากหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ  ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 (คาบสมุทร) ประกอบด้วย สมาชิกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด ,อำเภอกระแสสินธุ์ ,อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร  โซนที่ 2 (เมือง) ประกอบด้วย สมาชิกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองหาดใหญ่ ,อำเภอเมืองสงขลา ,อำเภอนาหม่อม และอำเภอสะเดา   โซนที่ 3 (ภูเขา) ประกอบด้วย สมาชิกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ,อำเภอควนนเียง ,อำเภอบางกล่ำ และอำเภอคลองหอยโข่ง   โซนที่ 4 (ป่าไม้) ประกอบด้วย สมาชิกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจะนะ ,อำเภอเทพา ,อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย