รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานมอบเสื้อสัญญลักษณ์ของชมรมคนรักในหลวงสงขลาให้แก่สมาชิก ณ อบจ.สงขลา

    2014-04-21 12:40:58
            วันนี้ (วันที่ 21 เมษายน 2557) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ สำนักงาน อบจ.สงขลา ทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ของชมรมให้สมาชิกต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมในสังคม โดยมี นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธี        โดยสมาชิกของชมรมคนรักในหลวง จ.สงขลา ที่ได้เดินทางมารับเสื้อตราสัญลักษณ์ในวันนี้ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่างมีเจตจำนงที่จะร่วมกันดำเนินงานตามโครงการชุมชนพอเพียง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปขยายผลสู่ประชาชนในชุมชน เพื่อการอยู่ดีมีสุข พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์