ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ ร่วมด้วย นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริบาลฯ

    2014-04-19 09:04:20
          วานนี้  (วันที่ 18 เม.ย. 57) เวลา 10.00 น.นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา  ครั้งที่ 1/2557  ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา , คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ , คณะกรรมการฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง, คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการศูนย์บริบาล ,คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแนวคิดและนโยบายของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสวัสดิการในรูปแบบการให้บริการในด้านต่างๆอย่างครบวงจร โดยทาง อบจ.สงขลา ได้ดำเนินจ้างบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นนิติบุคคลเข้ามาเป็นคณะทำงานฯเพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลบริบท และสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์บริบาลฯ โดยการใช้พื้นที่ของสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  อาทิ ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ , ข้อมูลองค์ประกอบด้านการบริบาลผู้สูงอายุ , ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง , ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลทางด้านนโยบายต่างๆที่สอดรับกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ  ตลอดจนข้อมูลประเด็นความคิดเห็นที่ได้รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญ  และภาคีองค์กรเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ       ทั้งนี้ นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ  ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ได้เน้นย้ำให้คณะทำงานฯคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว โดยต้องให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสวนประวัติศาสตร์ ฯ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวสงขลา ที่ได้ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ  ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ  เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ แห่งคุณความดี       สำหรับลักษณะของการใช้สอยพื้นที่สวนประวัติศาสตร์ฯ นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ  ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ ได้หยิบยกประเด็นสำคัญซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คณะทำงานฯได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบในการพิจารณาดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมโยงกับอนุสรณ์สถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้แสดงถึงสัญญลักษณ์ของความผูกพันกับปณิธานอันแรงกล้า ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษที่ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน”  อาทิ  บ้านศรัทธา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา  ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความพร้อมใจของชาวสงขลาที่มอบให้กับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี  และรัฐบุรุษ  ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  ต่อมาท่านได้มอบบ้านศรัทธานี้คืนให้กับชาวสงขลาเมื่อปี  พ.ศ. 2539  หรือแม้กระทั่ง หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาใกล้บ้านศรัทธา โดยหอสมุดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และยังเป็นแหล่งรวมความรู้ ที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างขึ้นที่ จ.สงขลา ซึ่งถือเป็นบ้านเกิดของท่าน ด้วยเห็นว่า หอสมุดแห่งชาติ สามารถอำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่ง