นายก อบจ.สงขลาร่วมกิจกรรมตามโครงการ“ค่ายพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา”

    2014-04-12 13:03:17
           วันนี้ (วันที่ 12 เมษายน 2557) ที่สมิหลาแคมปิ้ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา”  พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ  “บทบาทเยาวชนกับการพัฒาจังหวัดสงขลา” ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้     สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาค 9 ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน  2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ ตระหนักถึงการบำเพ็ญประโยชน์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม