นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาตามโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

    2014-04-11 07:40:29
            วานนี้ (วันที่ 10 เมษายน 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านขาว และพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตามโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท พร้อมทั้งนำเครื่องจักรกล รถขุดตักมาให้บริการแก่เกษตรกร เพื่อใช้ดำเนินการปรับพื้นที่แปลงนาตามรูปแบบของโครงการ โดยมีปราชญ์เกษตร ผู้นำชุมชน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ          สำหรับโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท เป็นโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ที่ดีขึ้น ด้วยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำนาปลูกพืชเสริมและเลี้ยงสัตว์ เพื่อไว้บริโภค และขายเป็นรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นได้อีกทางหนึ่ง