รองนายก อบจ.สงขลา เปิดงานวันผู้สูงอายุและครอบครัวตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

    2014-04-10 11:59:46
           วันนี้ (วันที่ 10 เมษายน 2557) ที่บริเวณสำนักงาน อบต.ท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุและครอบครัวตำบลท่าชะมวง โดยมี นายสมาน  หมุดยะฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สมาชิกสภา อบต. และผู้สูงอายุในตำบลท่าชะมวง ร่วมงาน         สำหรับการจัดงานวันผู้สูงอายุ และครอบครัวของตำบลท่าชะมวงในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความรัก ความกตัญญู ห่วงใยผู้สูงอายุในครอบครัว สร้างความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นหลังสำนึกถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุในท้องถิ่นผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมไทย