เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างลู่วิ่งสนามกีฬา อ.นาทวี

    2014-04-10 07:53:05
              เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ที่สนามกีฬากลาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับงบประมาณในก่อสร้างจาก อบจ.สงขลา เป็นจำนวนเงิน 26,000,000 บาท โดยการก่อสร้างลู่วิ่งสนามกีฬาในครั้งนี้เป็นการดำเนิงานภายใต้นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการของผู้บริหาร อบจ.สงขลา ที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาสนามกีฬาต่างๆภายในชุมชนให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาได้ทุกระดับ ทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด รวมไปจนถึงในระดับสากล และระดับประเทศ อีกทั้งยังรองรับการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน          นอกจากนี้  ทาง อบจ.สงขลา ยังได้มุ่งเน้นในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกันในการฝึกฝนทักษะด้านการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ