นายก อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมตามโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนฯ ณ วัดแหลมทราย

    2014-04-06 15:04:04
         วันนี้ (วันที่ 6 เมษายน 2557) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดแหลมทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา และ มูลนิธิพระครูเกษมนวการ (แปลก เขมโก) วัดแหลมทราย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ยึดมั่นในศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้ และเข้าใจในวิถีชีวิตของความเป็นไทย รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้หลักธรรมทางศาสนา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อห่างไกลจากสิ่งเสพติด       ทั้งนี้ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ประจำปี 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 25 เมษายน 2557 และจะมีพิธีลาสิกขา พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่สามเณรในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดแหลมทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา