พิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    2014-04-02 21:28:43
              วานนี้ (วันที่ 2 เม.ย. 57) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพิธีเปิดงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ประจำปี 2557 โดย อบจ.สงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นประจำทุกปี โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และมีข้าราชการ ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน        สำหรับปี 2557 กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อัคราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรม ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์มรดกไทย โดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา การแสดงผลงานของสถานศึกษา ที่ อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุน เช่น เครือข่ายโรงเรียนสองภาษา โรงเรียน ตชด. การออกร้านสินค้า OTOP เป็นต้น