นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ณ บ้านบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

    2014-04-01 12:10:47
       วันนี้ (วันที่ 1 เมษายน 2557 ) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์ุกุ้งแชบ๊วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง ณ ท่าน้ำบริเวณบ้านบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดย อบจ.สงขลา ร่วมกับ อบต.บางเขียด และกรมประมง จัดทำโครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์กุ้งแชบ๊วยในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นการส่งเสริมอาชีพประมง ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นายสิทธิพงศ์ รัตนะ นายก อบต.บางเขียด สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก