นายก อบจ.สงขลา ประชุมสรุปรายละเอียดของโครงการงบประมาณ เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

    2018-05-21 10:15:43
    19 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุม โดยมีนางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดอบจ.สงขลา รักษาการปลัด อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง และผู้เกี่ยวข้อง ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจ้งหวัดสงขลา โดยประชุมสรุปรายละเอียดของโครงการงบประมาณ เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ต่อไป ณ บ้านพักเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา