รองนายก อบจ.สงขลาเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ และผู้นำชุมชนแบบลูกเสือชาวบ้าน

    2014-03-28 18:52:40
           วันนี้ (วันที่ 28 มีนาคม 2557) นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ และผู้นำชุมชนแบบลูกเสือชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ ปี 2557 พร้อมทั้งมอบผ้าผูกคอพระราชทานให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด และ ผู้นำองค์กรในอำเภอสทิงพระที่ผ่านการฝึกอบรม โดยมีคณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในพิธี        สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ และผู้นำชุมชนแบบลูกเสือชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ ปี 2557 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 ณ หาดมหาราช อ.สทิงพระ จ.สงขลาโดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา กับ สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด และ ผู้นำองค์กรในอำเภอสทิงพระ โดยอาศัยกระบวนการ และกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านเข้ามาเป็นกลไกในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้ผู้นำมีคุณธรรม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งผู้นำเหล่านี้ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในท้องถิ่น หากมีความรู้ในหลักการ วิธีการของลูกเสือ ย่อมสามารถนำไปปรับใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้