รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ประจำปี 2561

    2018-05-23 09:20:42
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพะวง หมู่ที่ 5 บ้านดอนขี้เหล็ก ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ในพื้นที่ตำบลพะวง