อบจ.สงขลา เตรียมจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างแบรนด์สินค้า OTOP ของจังหวัดสงขลา

    2014-03-01 14:05:12
        วานนี้ (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557) นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปยังสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อร่วมพบปะ หารือกับผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ CLC (Creative Lab Center) เกี่ยวกับกรอบแนวคิดของการจัดทำบันทึกความตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ CLC (Creative Lab Center) ทั้งนี้เพื่อร่วมกันออกแบบและปรับภาพลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสงขลา ให้มีความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือ และความสามารถในการผลิตของสินค้าให้มีประสิทธิภาพ      นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังจะร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า หรือ แบรนด์สินค้าของจังหวัดสงขลาให้มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจุดขายให้กับสินค้า OTOP ให้มีความชัดเจนมากขึ้น  รวมไปจนถึงการสร้าง DNA ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ (การสร้างแบรนด์เนม) ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อให้สามารถสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งทาง อบจ.สงขลา คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือข้างต้นจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นทุนปัญญาของท้องถิ่น ให้พัฒนากลายเป็นของฝากประจำจังหวัดสงขลา โดยคราวใดที่มีผู้มาเยือนเมืองสงขลาย่อมต้องนึกถึงสินค้าหรือของฝากประจำจังหวัด พร้อมทั้งซื้อติดไม้ติดมือกลับไป ทั้งนี้สิ่งเหล่านี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนได้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาได้อีกด้วย