นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ

    2014-02-25 19:19:29
          วันนี้ (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557) ที่หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และนายนวพล บุญญามณี ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี 2557 (กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และมูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัยที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่ของท้องถิ่นให้มีบทบาทในการจัดการบริการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ในการให้บริการผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง        สำหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ ทาง อบจ.สงขลา ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ หัวข้อรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ,หัวข้อการพัฒนาและยกระดับการแพทย์ฉุกเฉิน และ หัวข้อการจัดการปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา